Step * of Lemma pinew?_wf

[v:pi_term()]. (pinew?(v) ∈ 𝔹)
BY
DepprodCoDatatypeRecognizerWf }


Latex:Latex:
\mforall{}[v:pi\_term()].  (pinew?(v)  \mmember{}  \mBbbB{})


By


Latex:
DepprodCoDatatypeRecognizerWf
Home Index