Lemma: add-is-int-iff
[a,b:Base].  uiff(a b ∈ ℤ;(a ∈ ℤ) ∧ (b ∈ ℤ))

Lemma: multiply-is-int-iff
[a,b:Base].  uiff(a b ∈ ℤ;(a ∈ ℤ) ∧ (b ∈ ℤ))

Lemma: minus-is-int-iff
[a:Base]. uiff(-a ∈ ℤ;a ∈ ℤ)

Lemma: subtract-is-int-iff
[a,b:Base].  uiff(a b ∈ ℤ;(a ∈ ℤ) ∧ (b ∈ ℤ))

Lemma: exception-sqle-is-exception
[u,v,t:Base].  is-exception(t) supposing exception(u; v) ≤ t

Lemma: evalall-is-exception
[x,u,v:Base].  ((evalall(x) exception(u; v))  (↓(x exception(u; v)) ∨ (x)↓))

Lemma: is-exception-evalall
[x:Base]. (is-exception(evalall(x))  (↓is-exception(x) ∨ (x)↓))

Lemma: not-is-exception-bottom
¬is-exception(⊥)

Lemma: cbv-sqequal0
[a:Base]. eval in supposing (a)↓

Lemma: cbva-sqequal0
[a:Base]. let x ⟵ in supposing has-valueall(a)

Lemma: int-add-exception
[x:ℤ]. ∀[u,v:Top].  (x (exception(u; v)) exception(u; v))

Lemma: int-mul-exception
[x:ℤ]. ∀[u,v:Top].  (x (exception(u; v)) exception(u; v))

Lemma: int-div-exception
[x:ℤ]. ∀[u,v:Top].  (x ÷ exception(u; v) exception(u; v))

Lemma: int-rem-exception
[x:ℤ]. ∀[u,v:Top].  (x rem exception(u; v) exception(u; v))

Lemma: add-associates
[x,y,z:Top].  ((x y) z)

Lemma: add-commutes
[x:ℤ]. ∀[y:Top].  (x x)

Lemma: add-inverse
[x:ℤ]. (x (-x) 0)

Lemma: add-inverse2
[x:ℤ]. ((-x) 0)

Lemma: mul-commutes
[x:ℤ]. ∀[y:Top].  (x x)

Lemma: zero-add
[x:ℤ]. (0 x)

Lemma: zero-add-sqle
[x:Top]. (0 x ≤ x)

Lemma: zero-add-sq
[x,y:Top].  (x (x 0) y)

Lemma: one-mul
[x:ℤ]. (1 x)

Lemma: add-zero
[x:ℤ]. (x x)

Lemma: add-subtract-cancel
[x,y:ℤ].  ((x y) x)

Lemma: subtract-add-cancel
[x,y:ℤ].  ((x y) x)

Lemma: add-zero-base
[x:Base]. supposing (x)↓  (x ∈ ℤ)

Lemma: zero-add-base
[x:Base]. supposing (x)↓  (x ∈ ℤ)

Lemma: mul-one
[x:ℤ]. (x x)

Lemma: mul-associates
[x,y,z:Top].  ((x y) z)

Lemma: mul-distributes
[x,y,z:Top].  (x (y z) (x y) (x z))

Lemma: mul-distributes-right
[x:ℤ]. ∀[y,z:Top].  ((y z) (y x) (z x))

Lemma: mul-swap
[x:ℤ]. ∀[y,z:Top].  (x z)

Lemma: add-swap
[x:ℤ]. ∀[y,z:Top].  (x z)

Lemma: zero-mul
[x:ℤ]. (0 0)

Lemma: mul-zero
[x:ℤ]. (x 0)

Lemma: add-inverse-unique
[x,y:ℤ].  (((x y) 0 ∈ ℤ (y (-x) ∈ ℤ))

Lemma: minus-one-mul
[x:ℤ]. (-x (-1) x)

Lemma: minus-one-mul-top
[x:Top]. (-x (-1) x)

Lemma: minus-zero
-0 0

Lemma: mul-minus-1
x,y:Top.  ((-x) -(x y))

Lemma: mul-minus-2
x,y:Top.  (x (-y) -(x y))

Lemma: minus-minus
[x:ℤ]. (--x x)

Lemma: minus-minus-sq
x:Top. (--x 0)

Lemma: mul-minus
x,y:Top.  ((-x) (-y) y)

Lemma: two-mul
[x:Top]. (x x)

Lemma: add-mul-special
[x:ℤ]. ∀[y:Top].  (x (y x) (1 y) x)

Lemma: minus-add
[x,y:Top].  (-(x y) (-x) (-y))

Lemma: le_wf
[i,j:ℤ].  (i ≤ j ∈ ℙ)

Lemma: istype-le
[i,j:ℤ].  istype(i ≤ j)

Lemma: istype-lt
[i,j:ℤ].  istype(i < j)

Lemma: le_witness_for_triv
[i,j:ℤ].  <λx.Ax, Ax, Ax> ∈ i ≤ supposing i ≤ j

Lemma: le_witness
[i,j:ℤ]. ∀[x:i ≤ j].  (x = <λx.x, Ax, Ax> ∈ (i ≤ j))

Lemma: gt_wf
[i,j:ℤ].  (i > j ∈ ℙ)

Lemma: ge_wf
[i,j:ℤ].  (i ≥ j  ∈ ℙ)

Lemma: not-lt
x,y:ℤ.  uiff(¬x < y;y ≤ x)

Lemma: not-le
x,y:ℤ.  uiff(¬(x ≤ y);y < x)

Lemma: not-ge
x,y:ℤ.  uiff(¬(x ≥ );y > x)

Lemma: not-gt
x,y:ℤ.  uiff(¬(y > x);x ≥ )

Lemma: less-iff-positive
[x,y:ℤ].  uiff(x < y;0 < x)

Lemma: le-iff-nonneg
[x,y:ℤ].  uiff(x ≤ y;0 ≤ (y x))

Lemma: add-positive
[x,y:ℤ].  (0 < y) supposing (0 < and 0 < y)

Lemma: add-positive-nonneg
[x,y:ℤ].  (0 < y) supposing (0 < and (0 ≤ y))

Lemma: le_antisymmetry
[x,y:ℤ].  ((x ≤ y)  (y ≤ x)  (x y ∈ ℤ))

Lemma: less_than_irreflexivity
[x:ℤ]. (x <  False)

Lemma: less_than_anti-reflexive
[x:ℤ]. x < x)

Lemma: less_than_transitivity
[x,y,z:ℤ].  (x < z) supposing (y < and x < y)

Lemma: le-iff-less-or-equal
x,y:ℤ.  uiff(x ≤ y;x < y ∨ (x y ∈ ℤ))

Lemma: less_than_transitivity1
[x,y,z:ℤ].  (x < z) supposing ((y ≤ z) and x < y)

Lemma: less_than_transitivity2
[x,y,z:ℤ].  (x < z) supposing (y < and (x ≤ y))

Lemma: add_functionality_wrt_le
[i1,i2,j1,j2:ℤ].  ((i1 i2) ≤ (j1 j2)) supposing ((i2 ≤ j2) and (i1 ≤ j1))

Lemma: add_functionality_wrt_lt
[i1,i2,j1,j2:ℤ].  (i1 i2 < j1 j2) supposing ((i2 ≤ j2) and i1 < j1)

Lemma: decidable__int_equal
i,j:ℤ.  Dec(i j ∈ ℤ)

Lemma: add-nonneg
x,y:ℤ.  (0 ≤ (x y)) supposing ((0 ≤ x) and (0 ≤ y))

Lemma: le_transitivity
[x,y,z:ℤ].  (x ≤ z) supposing ((y ≤ z) and (x ≤ y))

Lemma: le_weakening
a,b:ℤ.  a ≤ supposing b ∈ ℤ

Lemma: le_reflexive
a:ℤ(a ≤ a)

Lemma: le_weakening2
a,b:ℤ.  a ≤ supposing a < b

Lemma: lt_transitivity_1
[i,j,k:ℤ].  (i < k) supposing ((j ≤ k) and i < j)

Lemma: lt_transitivity_2
[i,j,k:ℤ].  (i < k) supposing (j < and (i ≤ j))

Lemma: le_antisymmetry_iff
[x,y:ℤ].  uiff(x y ∈ ℤ;{(x ≤ y) ∧ (y ≤ x)})

Lemma: le_functionality
[a,b,c,d:ℤ].  ({a ≤ supposing b ≤ c}) supposing ((c ≤ d) and (b ≥ ))

Lemma: less_than_functionality
[a,b,c,d:ℤ].  ({a < supposing b < c}) supposing ((c ≤ d) and (b ≥ ))

Lemma: add_functionality_wrt_eq
[i1,i2,j1,j2:ℤ].  ((i1 i2) (j1 j2) ∈ ℤsupposing ((i2 j2 ∈ ℤand (i1 j1 ∈ ℤ))

Lemma: less-iff-le
x,y:ℤ.  uiff(x < y;(1 x) ≤ y)

Lemma: not-le-2
x,y:ℤ.  uiff(¬(x ≤ y);(y 1) ≤ x)

Lemma: not-lt-2
x,y:ℤ.  uiff(¬x < y;y ≤ x)

Lemma: not-ge-2
x,y:ℤ.  uiff(¬(x ≥ );(x 1) ≤ y)

Lemma: not-gt-2
x,y:ℤ.  uiff(¬(y > x);y ≤ x)

Lemma: le-add-cancel
[c,t:ℤ].  uiff((c t) ≤ t;c ≤ 0)

Lemma: le-add-cancel-alt
[c,t:ℤ].  uiff(t ≤ (c t);0 ≤ c)

Lemma: le-add-cancel2
[c,d,t:ℤ].  uiff((c t) ≤ (d t);c ≤ d)

Lemma: le-add-cancel3
[c,d,t,t':ℤ].  uiff((c t) ≤ (d t');c ≤ d) supposing t' ∈ ℤ

Lemma: le-add-cancel4
[c,t,t':ℤ].  uiff((c t) ≤ t';c ≤ 0) supposing t' ∈ ℤ

Lemma: le-add-shift
[x,y,z:ℤ].  uiff(x ≤ (y z);((-y) x) ≤ z)

Lemma: condition-implies-le
[a,b,c,d:ℤ].  (a ≤ b) supposing ((c ≤ d) and ((b a) (d c) ∈ ℤ))

Lemma: not-equal-2
x,y:ℤ.  uiff(¬(x y ∈ ℤ);((1 x) ≤ y) ∨ ((1 y) ≤ x))

Lemma: minus-le
[n,x:ℤ].  uiff((-n) ≤ x;0 ≤ (x n))

Lemma: subtract-is-less
[x,y:ℤ].  uiff(x y < x;0 < y)

Lemma: nequal-le-implies
[x,y:ℤ].  ((x 1) ≤ y) supposing ((x ≤ y) and y ≠ x)

Lemma: subtract-1-ge-0
z:ℤ(0 <  ((z 1) ≥ ))

Lemma: arith-example1
x,y,z:ℤ.
  ((((x 1) ≤ y) ∧ (y ≤ (x 1)))
   (((x 1) ≤ z) ∧ (z ≤ (x 1)))
   (((y 1) ≤ z) ∧ (z ≤ (y 1)))
   (((x y ∈ ℤ) ∨ (x z ∈ ℤ)) ∨ (y z ∈ ℤ)))

Lemma: arith-example2
f:ℤ ⟶ ℤ. ∀a,b:ℤ.
  ((a b ∈ ℤ)
   (∀x,y,z:ℤ.
        (((f a) ≤ x)
         (x ≤ (f b))
         (((x 1) ≤ y) ∧ (y ≤ ((f b) 1)))
         ((((f b) 1) ≤ z) ∧ (z ≤ (x 1)))
         (((y 1) ≤ z) ∧ (z ≤ (y 1)))
         (((x y ∈ ℤ) ∨ (x z ∈ ℤ)) ∨ (y z ∈ ℤ)))))

Lemma: trivial-arith
(3 2 ∈ ℤ False

Lemma: test-arith
[x,y,z:ℤ].  (((y 1) ≤ x)  ((z 1) ≤ y)  ((x (-1)) ≤ z)  False)

Lemma: test-nat-param
$n $n

Lemma: test-int-cmp-normalize
[x,y,a,b:Top].
  (if (a) < (b)
      then <if (a) < (b)  then 1  else 2, if (b) < (a)  then 1  else 2, if b=a then else 2>
      else <if (a) < (b)  then 1  else 2, if (b) < (a)  then 1  else 2, if b=a then else 2> if (a) < (b)
                                                                                                   then <1, 2, 2>
                                                                                                   else <2
                                                                                                        if (b) < (a)
                                                                                                             then 1
                                                                                                             else 2
                                                                                                        if b=a
                                                                                                          then 1
                                                                                                          else 2>)

Definition: nat
ℕ ==  {i:ℤ0 ≤ i} 

Lemma: nat_wf
ℕ ∈ Type

Lemma: istype-nat
istype(ℕ)

Lemma: nat_properties
[i:ℕ]. (i ≥ )

Lemma: zero-le-nat
[i:ℕ]. (0 ≤ i)

Definition: nat_plus
+ ==  {i:ℤ0 < i} 

Lemma: nat_plus_wf
+ ∈ Type

Lemma: nat_plus_properties
[i:ℕ+]. 0 < i

Lemma: nat_plus_subtype_nat
+ ⊆r ℕ

Lemma: mul_positive
a,b:ℤ.  (0 <  0 <  0 < b)

Lemma: mul_preserves_le
[a,b:ℤ]. ∀[n:ℕ].  (n a) ≤ (n b) supposing a ≤ b

Lemma: mul_preserves_le2
[a,c:ℕ]. ∀[b,d:ℤ].  ((a c) ≤ (b d)) supposing ((a ≤ b) and (c ≤ d))

Lemma: mul_preserves_lt
[a,b:ℤ]. ∀[n:ℕ+].  a < supposing a < b

Lemma: mul_positive_iff
a,b:ℤ.  (0 < ⇐⇒ (0 < a ∧ 0 < b) ∨ (a < 0 ∧ b < 0))

Lemma: omega-shadow
a,b:ℕ+. ∀c,d,x:ℤ.  ((c ≤ (a x))  ((b x) ≤ d)  ((b c) ≤ (a d)))

Lemma: not-equal-implies-less
[T:Type]. ∀x,y:T.  ((¬(x y ∈ T))  (x < y ∨ y < x)) supposing T ⊆r ℤ

Lemma: not-less-implies-equal
x,y:ℤ.  (x y ∈ ℤsupposing ((¬x < y) and y < x))

Definition: int_nzero
-o ==  {i:ℤi ≠ 0} 

Lemma: int_nzero_wf
-o ∈ Type

Lemma: int_nzero_properties
[i:ℤ-o]. i ≠ 0

Definition: int_lower
{...i} ==  {j:ℤj ≤ i} 

Lemma: int_lower_wf
[i:ℤ]. ({...i} ∈ Type)

Lemma: int_lower_properties
[i:ℤ]. ∀[j:{...i}].  (j ≤ i)

Definition: lelt
i ≤ j < ==  (i ≤ j) ∧ j < k

Lemma: divrem_wf
[a:ℤ]. ∀[n:ℤ-o].  (divrem(a; n) ∈ ℤ × ℤ)

Lemma: divrem-sq
[a:ℤ]. ∀[n:ℤ-o].  (divrem(a; n) ~ <a ÷ n, rem n>)

Lemma: remainder_wfa
[a:ℤ]. ∀[n:ℤ-o].  (a rem n ∈ ℤ)

Lemma: divide_wfa
[a:ℤ]. ∀[n:ℤ-o].  (a ÷ n ∈ ℤ)

Definition: int_seg
{i..j-==  {k:ℤi ≤ k < j} 

Lemma: int_seg_wf
[m,n:ℤ].  ({m..n-} ∈ Type)

Lemma: member-int_seg
[i,j,x:ℤ].  (x ∈ {i..j-}) supposing ((i ≤ x) and x < j)

Lemma: int_seg_equality
[m,n:ℤ]. ∀[x:{m..n-}].  ∀y:ℤy ∈ {m..n-supposing y ∈ ℤ

Lemma: int_seg_subtype_special
[n,m:ℤ].  ({n 1..m-} ⊆{n..m-})

Lemma: int_seg_cases
[m,n:ℤ]. ∀[x:{m..n-}].  x ∈ {m 1..n-supposing ¬(x m ∈ ℤ)

Lemma: decidable__equal-int_seg
[a,b:ℤ].  ∀x,y:{a..b-}.  Dec(x y ∈ {a..b-})

Definition: int_upper
{i...} ==  {j:ℤi ≤ j} 

Lemma: int_upper_wf
[n:ℤ]. ({n...} ∈ Type)

Lemma: istype-int_upper
[n:ℤ]. istype({n...})

Lemma: int_upper_subtype_nat
[n:ℕ]. ({n...} ⊆r ℕ)

Lemma: int_upper_subtype_int_upper
[n,m:ℤ].  {n...} ⊆{m...} supposing m ≤ n

Lemma: comb_for_int_upper_wf
λn,z. {n...} ∈ n:ℤ ⟶ (↓True) ⟶ 𝕌1

Lemma: int_upper_properties
[i:ℤ]. ∀[j:{i...}].  (i ≤ j)

Lemma: int_seg_subtype_nat_plus
[a,b:ℤ].  {a..b-} ⊆r ℕ+ supposing 1 ≤ a

Lemma: int_seg_subtype_nat
[a,b:ℤ].  {a..b-} ⊆r ℕ supposing 0 ≤ a

Lemma: retraction-nat-nsub
k:ℕ+. ∃r:ℕ ⟶ ℕk. ∀x:ℕk. ((r x) x ∈ ℕk)

Lemma: div_rem_sum
[a:ℤ]. ∀[n:ℤ-o].  (a (((a ÷ n) n) (a rem n)) ∈ ℤ)

Lemma: rem-zero
[n:ℤ-o]. ((0 rem n) 0 ∈ ℤ)

Comment: quadrants_com
Quadrants for rem and  a ÷ are
numbered as follows:

#    a   b  

1    +   +
2    -   +
3    -   -
4    +   -

Lemma: rem_bounds_1
[a:ℕ]. ∀[n:ℕ+].  ((0 ≤ (a rem n)) ∧ rem n < n)

Lemma: rem_bounds_2
[a:{...0}]. ∀[n:ℕ+].  ((0 ≥ (a rem n) ) ∧ ((a rem n) > (-n)))

Lemma: rem_bounds_3
[a:{...0}]. ∀[n:{...-1}].  ((0 ≥ (a rem n) ) ∧ ((a rem n) > n))

Lemma: rem_bounds_4
[a:ℕ]. ∀[n:{...-1}].  ((0 ≤ (a rem n)) ∧ rem n < -n)

Definition: absval
|i| ==  eval in if (0) < (x)  then x  else (-x)

Lemma: absval_unfold
[x:ℤ]. (|x| if (-1) < (x)  then x  else (-x))

Lemma: absval_unfold2
[x:ℤ]. (|x| if (0) < (x)  then x  else (-x))

Lemma: absval_unfold3
[x:ℤ]. (|x| if x <then -x else fi )

Lemma: absval_wf
[x:ℤ]. (|x| ∈ ℕ)

Lemma: comb_for_absval_wf
λx,z. |x| ∈ x:ℤ ⟶ (↓True) ⟶ ℕ

Lemma: absval_pos
[i:ℕ]. (|i| i ∈ ℤ)

Lemma: absval_neg
[i:{...0}]. (|i| (-i) ∈ ℤ)

Lemma: absval-minus
[x:ℤ]. (|-x| |x| ∈ ℤ)

Lemma: absval-positive
[x:ℤ]. uiff(0 < |x|;x ≠ 0)

Lemma: absval-non-neg
[x:ℤ]. (0 ≤ |x|)

Lemma: absval_zero
[i:ℤ]. uiff(|i| 0 ∈ ℤ;i 0 ∈ ℤ)

Lemma: absval_le_zero
[i:ℤ]. uiff(|i| ≤ 0;i 0 ∈ ℤ)

Lemma: absval_ubound
[i:ℤ]. ∀[n:ℕ].  uiff(|i| ≤ n;((-n) ≤ i) ∧ (i ≤ n))

Lemma: absval_strict_ubound
[i:ℤ]. ∀[n:ℕ].  uiff(|i| < n;-n < i ∧ i < n)

Lemma: absval_lbound
i:ℤ. ∀n:ℕ.  (|i| > ⇐⇒ i < -n ∨ (i > n))

Lemma: absval_sym
[i:ℤ]. (|i| |-i| ∈ ℤ)

Lemma: absval_elim
[P:ℤ ⟶ ℙ]. (∀x:ℤP[|x|] ⇐⇒ ∀x:ℕP[x])

Lemma: absval_cases
x:ℤ. ∀[y:ℕ]. uiff(|x| y ∈ ℤ;(x y ∈ ℤ) ∨ (x (-y) ∈ ℤ))

Lemma: mul_preserves_eq
[a,b,n:ℤ].  (n a) (n b) ∈ ℤ supposing b ∈ ℤ

Lemma: absval_mul
[x,y:ℤ].  (|x y| (|x| |y|) ∈ ℤ)

Lemma: nat-mul-absval
[n:ℕ]. ∀[x:ℤ].  ((n |x|) |n x| ∈ ℤ)

Lemma: rem-sign
[a:ℤ]. ∀[n:ℤ-o].  (((0 ≤ a)  (0 ≤ (a rem n))) ∧ (0 < rem  0 < a) ∧ (a rem n <  a < 0))

Lemma: rem_bounds_absval
b:ℤ-o. ∀a:ℤ.  |a rem b| < |b|

Lemma: rem-1
a:ℤ(a rem 0)

Lemma: rem-minus-1
a:ℤ(a rem -1 0)

Lemma: rem_bounds_absval_le
b:ℤ-o. ∀a:ℤ.  (|a rem b| ≤ |b|)

Lemma: div_bounds_1
[a:ℕ]. ∀[n:ℕ+].  (0 ≤ (a ÷ n))

Lemma: div_bounds_2
[a:{...-1}]. ∀[n:ℕ+].  ((a ÷ n) ≤ 0)

Lemma: div_bounds_3
[a:{...0}]. ∀[n:{...-1}].  (0 ≤ (a ÷ n))

Lemma: div_bounds_4
[a:{...0}]. ∀[n:{...-1}].  (0 ≤ (a ÷ n))

Lemma: rem_to_div
[a:ℤ]. ∀[n:ℤ-o].  ((a rem n) (a (a ÷ n) n) ∈ ℤ)

Lemma: div_unique3
a:ℤ. ∀n:ℤ-o.
  ∀[p:ℤ]
    uiff((a ÷ n) p ∈ ℤ;∃r:ℤ
                          (|r| < |n|
                          ∧ (a ((p n) r) ∈ ℤ)
                          ∧ ((0 ≤ a)  (0 ≤ r))
                          ∧ (0 <  0 < a)
                          ∧ (r <  a < 0)))

Lemma: div-cancel-1
a:ℤ. ∀b:ℤ-o.  (((a b) ÷ b) a ∈ ℤ)

Lemma: div-positive-1
n:ℕ+. ∀i:ℕ+1.  0 < n ÷ i

Lemma: quotient-is-zero
[a,n:ℕ].  (a ÷ n) 0 ∈ ℤ supposing a < n

Lemma: zero-div-rem
[x:ℤ-o]. ((0 ÷ 0) ∧ (0 rem 0))

Lemma: div_2_to_1
[a:{...0}]. ∀[b:ℕ+].  ((a ÷ b) (-((-a) ÷ b)) ∈ ℤ)

Lemma: div_3_to_1
[a:{...0}]. ∀[b:{...-1}].  ((a ÷ b) ((-a) ÷ -b) ∈ ℤ)

Lemma: div_4_to_1
[a:ℕ]. ∀[b:{...-1}].  ((a ÷ b) (-(a ÷ -b)) ∈ ℤ)

Lemma: div_anti_sym
[a:ℤ]. ∀[b:ℤ-o].  ((a ÷ -b) (-(a ÷ b)) ∈ ℤ)

Lemma: div_anti_sym2
[a:ℤ]. ∀[b:ℤ-o].  (((-a) ÷ b) (-(a ÷ b)) ∈ ℤ)

Lemma: div_minus
[a:ℤ]. ∀[b:ℤ-o].  (((-a) ÷ -b) (a ÷ b) ∈ ℤ)

Lemma: rem_2_to_1
[a:{...0}]. ∀[n:ℕ+].  ((a rem n) (-(-a rem n)) ∈ ℤ)

Lemma: rem_3_to_1
[a:{...0}]. ∀[n:{...-1}].  ((a rem n) (-(-a rem -n)) ∈ ℤ)

Lemma: rem_sym
[a:ℤ]. ∀[b:ℤ-o].  ((a rem -b) (a rem b) ∈ ℤ)

Lemma: rem_antisym
[a:ℤ]. ∀[b:ℤ-o].  ((-a rem b) (-(a rem b)) ∈ ℤ)

Lemma: rem_bounds_z
[a:ℤ]. ∀[b:ℤ-o].  |a rem b| < |b|

Definition: gcd
gcd(a;b) ==  fix((λgcd,a,b. if (b =z 0) then else gcd (a rem b) fi )) b

Lemma: gcd_wf
a,b:ℤ.  (gcd(a;b) ∈ ℤ)

Lemma: comb_for_gcd_wf
λa,b,z. gcd(a;b) ∈ a:ℤ ⟶ b:ℤ ⟶ (↓True) ⟶ ℤ

Definition: better-gcd
better-gcd(a;b) ==  fix((λbetter-gcd,a,b. if (b =z 0) then else eval rem in better-gcd fi )) b

Lemma: better-gcd-gcd
[y,x:ℤ].  (better-gcd(x;y) gcd(x;y))

Lemma: better-gcd_wf
[x,y:ℤ].  (better-gcd(x;y) ∈ ℤ)

Definition: modulus
mod ==  eval rem in if (r) < (0)  then |n| r  else r

Lemma: modulus_wf
[a:ℤ]. ∀[n:ℤ-o].  (a mod n ∈ ℕ)

Lemma: modulus-is-rem
[a:ℕ]. ∀[n:ℤ-o].  (a mod rem n)

Lemma: modulus_base
[m:ℕ+]. ∀[a:ℕm].  (a mod a)

Lemma: mod_bounds_1
[a:ℤ]. ∀[n:ℤ-o].  ((0 ≤ (a mod n)) ∧ mod n < |n|)

Lemma: mod_bounds
[a:ℤ]. ∀[n:ℕ+].  ((0 ≤ (a mod n)) ∧ mod n < n)

Definition: div_floor
a ÷↓ ==
  eval rem in
  if (n) < (0)  then if (r) < (1)  then a ÷ n  else ((a ÷ n) 1)  else if (r) < (0)  then (a ÷ n) 1  else (a ÷ n)

Lemma: div_floor_wf
[a:ℤ]. ∀[n:ℤ-o].  (a ÷↓ n ∈ ℤ)

Lemma: div_floor_bounds
[a:ℤ]. ∀[n:ℤ-o].
  ((((a ÷↓ n) n) ≤ a) ∧ a < ((a ÷↓ n) 1) supposing 0 < n
  ∧ ((a ÷↓ n) 1) n < a ∧ (a ≤ ((a ÷↓ n) n)) supposing n < 0)

Lemma: div_floor_mod_sum
[a:ℤ]. ∀[n:ℕ+].  (a (((a ÷↓ n) n) (a mod n)) ∈ ℤ)

Lemma: div_reduce_inequality
[a:ℤ]
  ((∀n:ℕ+. ∀x:ℤ.  uiff(0 ≤ (a (n x));0 ≤ ((a ÷↓ n) x)))
  ∧ (∀n:{...-1}. ∀x:ℤ.  uiff(0 ≤ (a (n x));0 ≤ ((a ÷↓ (-n)) ((-1) x)))))

Definition: adjust_div
adjust_div(b;a) ==  if (0) < (b rem a)  then (b ÷ a) 1  else (b ÷ a)

Lemma: adjust_div_wf
[b:ℤ]. ∀[a:ℤ-o].  (adjust_div(b;a) ∈ ℤ)

Lemma: divide-le
[a:ℕ+]. ∀[b,x:ℤ].  uiff(b ≤ (a x);adjust_div(b;a) ≤ x)

Lemma: divide-exact
[g:ℤ-o]. ∀[v:ℤ].  (((g v) ÷ g) v ∈ ℤ)

Lemma: trivial-cancel
[g:ℤ-o]. ∀[v:ℤ].  uiff((g v) 0 ∈ ℤ;v 0 ∈ ℤ)

Lemma: rem-exact
[g:ℤ-o]. ∀[v:ℤ].  ((g rem g) 0 ∈ ℤ)

Lemma: mod2-cases
x:ℤ(((x mod 2) 0 ∈ ℤ) ∨ ((x mod 2) 1 ∈ ℤ))

Lemma: mod2-add1
n:ℤ(((n 1) mod 2) if (n mod =z 0) then else fi  ∈ ℤ)

Lemma: mod2-add2
n:ℤ(((n 2) mod 2) (n mod 2) ∈ ℤ)

Lemma: mod2-add2n
k:ℤ. ∀n:ℕ.  (((k (2 n)) mod 2) (k mod 2) ∈ ℤ)

Lemma: mod2-2n
n:ℤ(((2 n) mod 2) 0 ∈ ℤ)

Lemma: mod2-is-zero
x:ℤ((x mod 2) 0 ∈ ℤ ⇐⇒ ∃n:ℤ(x (2 n) ∈ ℤ))

Lemma: mod2-is-one
x:ℤ((x mod 2) 1 ∈ ℤ ⇐⇒ ∃n:ℤ(x ((2 n) 1) ∈ ℤ))

Lemma: mod2-2n-plus-1
n:ℤ((((2 n) 1) mod 2) 1 ∈ ℤ)

Lemma: singleton_int_seg
[a,b:ℤ]. ∀[x,y:{a..b-}].  y ∈ {a..b-supposing b ≤ (a 1)

Lemma: add-member-int_seg1
[k,m,n,x:ℤ].  uiff(k x ∈ {m..n-};x ∈ {m k..n k-})

Lemma: add-member-int_seg2
[k,m,n,x:ℤ].  uiff(x k ∈ {m..n-};x ∈ {m k..n k-})

Lemma: general_add_assoc
[a,b,c:Top].  (a (a b) c)

Lemma: general_add_com
[a:ℤ]. ∀[b:Top].  (a a)

Lemma: general_arith_equation1
[b:ℤ]. ∀[a,c:Top].  ((a b) (a c) b)

Lemma: general_arith_equation2
[b:ℤ]. ∀[a,c:Top].  ((a c) c)

Comment: add_nat_wf_com
It is bad idea to make these usual wf
lemmas since often one mixes integer funs and
nat funs. (e.g. ∀n:ℕ. ∀i:{0...n}.  ((-i) n ∈ ℕ))

Sometime maybe should figure out systematic way of
dealing with ℕ,ℤ polymorphism

Lemma: add_nat_wf
[i,j:ℕ].  (i j ∈ ℕ)

Lemma: subtract_nat_wf
[i,j:ℤ].  j ∈ ℕ supposing j ≤ i

Lemma: add_nat_plus
[i:ℕ]. ∀[j:ℕ+].  (i j ∈ ℕ+)

Lemma: sq_stable__le
[i,j:ℤ].  SqStable(i ≤ j)

Lemma: stable__le
[i,j:ℤ].  Stable{i ≤ j}

Lemma: add_ident
[i:ℤ]. (i (i 0) ∈ ℤ)

Lemma: add_com
[a,b:ℤ].  ((a b) (b a) ∈ ℤ)

Lemma: add_cancel_in_eq
[a,b,n:ℤ].  b ∈ ℤ supposing (a n) (b n) ∈ ℤ

Lemma: add_cancel_in_lt
[a,b,n:ℤ].  a < supposing n < n

Lemma: add_cancel_in_le
[a,b,n:ℤ].  a ≤ supposing (a n) ≤ (b n)

Lemma: add_mono_wrt_eq
[a,b,n:ℤ].  uiff(a b ∈ ℤ;(a n) (b n) ∈ ℤ)

Lemma: add_mono_wrt_eq_rw
[a,b,n:ℤ].  {uiff(a b ∈ ℤ;(a n) (b n) ∈ ℤ)}

Lemma: add_mono_wrt_lt
[a,b,n:ℤ].  uiff(a < b;a n < n)

Lemma: add_mono_wrt_lt_rw
[a,b,n:ℤ].  {uiff(a < b;a n < n)}

Lemma: add_mono_wrt_le
[a,b,n:ℤ].  uiff(a ≤ b;(a n) ≤ (b n))

Lemma: add_mono_wrt_le_rw
[a,b,n:ℤ].  {uiff(a ≤ b;(a n) ≤ (b n))}

Lemma: minus_functionality_wrt_le
[i,j:ℤ].  (-i) ≤ (-j) supposing i ≥ 

Lemma: minus_mono_wrt_le
[i,j:ℤ].  uiff(i ≥ ;(-i) ≤ (-j))

Lemma: minus_functionality_wrt_eq
[i,j:ℤ].  (-i) (-j) ∈ ℤ supposing j ∈ ℤ

Lemma: minus_mono_wrt_eq
[i,j:ℤ].  uiff(i j ∈ ℤ;(-i) (-j) ∈ ℤ)

Lemma: minus_functionality_wrt_lt
[i,j:ℤ].  -i < -j supposing i > j

Lemma: minus_mono_wrt_lt
[i,j:ℤ].  uiff(i > j;-i < -j)

Lemma: sub_functionality_wrt_le
[i1,i2,j1,j2:ℤ].  ((i1 i2) ≤ (j1 j2)) supposing ((i2 ≥ j2 and (i1 ≤ j1))

Lemma: easy-member-int_seg
[i,j,a:ℤ].  (j a ∈ {i..j-}) supposing (((i a) ≤ j) and 0 < a)

Lemma: mul_cancel_in_eq
[a,b:ℤ]. ∀[n:ℤ-o].  b ∈ ℤ supposing (n a) (n b) ∈ ℤ

Lemma: mul_cancel_in_lt
[a,b:ℤ]. ∀[n:ℕ+].  a < supposing a < b

Lemma: mul_cancel_in_le
[a,b:ℤ]. ∀[n:ℕ+].  a ≤ supposing (n a) ≤ (n b)

Lemma: int_entire
a,b:ℤ.  (a 0 ∈ ℤ) ∨ (b 0 ∈ ℤsupposing (a b) 0 ∈ ℤ

Lemma: int_entire_a
[a,b:ℤ].  (a b ≠ 0) supposing (b ≠ and a ≠ 0)

Lemma: mul_bounds_1a
[a,b:ℕ].  (0 ≤ (a b))

Lemma: mul_bounds_1b
[a,b:ℕ+].  0 < b

Lemma: multiply_nat_wf
[i,j:ℕ].  (i j ∈ ℕ)

Lemma: multiply_nat_plus_iff
[i:ℕ+]. ∀[x:ℤ].  (i x ∈ ℕ ⇐⇒ x ∈ ℕ)

Lemma: zero_ann
[i:ℤ]. (0 (i 0) ∈ ℤ)

Lemma: zero_ann_a
[a,b:ℤ].  (a b) 0 ∈ ℤ supposing (a 0 ∈ ℤ) ∨ (b 0 ∈ ℤ)

Lemma: zero_ann_b
[a,b:ℤ].  (a 0 ∈ ℤ)) ∧ (b 0 ∈ ℤ)) supposing ¬((a b) 0 ∈ ℤ)

Lemma: add-nat
[x,y:ℕ].  (x y ∈ ℕ)

Lemma: assert_of_le_int
[x,y:ℤ].  uiff(↑x ≤y;x ≤ y)

Definition: sequence
sequence(T) ==  k:ℕ × (ℕk ⟶ T)

Lemma: sequence_wf
[T:Type]. (sequence(T) ∈ Type)

Definition: seq-len
||s|| ==  fst(s)

Lemma: seq-len_wf
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)].  (||s|| ∈ ℕ)

Definition: seq-item
s[i] ==  (snd(s)) i

Lemma: seq-item_wf
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[i:ℕ||s||].  (s[i] ∈ T)

Definition: seq-comp
==  let k,g in <k, λi.(f (g i))>

Lemma: seq-comp_wf
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[B:Type]. ∀[f:T ⟶ B].  (f s ∈ sequence(B))

Lemma: seq-comp-item
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[f,i:Top].  (f s[i] s[i])

Lemma: seq-comp-len
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[f:Top].  (||f s|| ||s||)

Definition: seq-truncate
seq-truncate(s;n) ==  let k,f in <n, f>

Lemma: seq-truncate_wf
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[n:ℕ].  seq-truncate(s;n) ∈ sequence(T) supposing n ≤ ||s||

Lemma: seq-truncate-item
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[n,i:Top].  (seq-truncate(s;n)[i] s[i])

Lemma: seq-len-truncate
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[n:Top].  (||seq-truncate(s;n)|| n)

Lemma: seq-truncate-truncate
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[n,m:Top].  (seq-truncate(seq-truncate(s;n);m) seq-truncate(s;m))

Lemma: seq-comp-truncate
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[f,n:Top].  (f seq-truncate(s;n) seq-truncate(f s;n))

Definition: seq-cons
seq-cons(a;s) ==  let n,f in <1, λi.if (i =z 0) then else (i 1) fi >

Lemma: seq-cons_wf
[T:Type]. ∀[a:T]. ∀[s:sequence(T)].  (seq-cons(a;s) ∈ sequence(T))

Lemma: seq-cons-item
[T:Type]. ∀[a:Top]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[i:Top].  (seq-cons(a;s)[i] if (i =z 0) then else s[i 1] fi )

Lemma: seq-cons-len
[T:Type]. ∀[a:Top]. ∀[s:sequence(T)].  (||seq-cons(a;s)|| ||s|| 1)

Definition: seq-tl
seq-tl(s) ==  let n,f in <1, λi.(f (i 1))>

Lemma: seq-tl_wf
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)].  seq-tl(s) ∈ sequence(T) supposing 0 < ||s||

Lemma: seq-tl-len
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)].  ||seq-tl(s)|| ||s|| supposing 0 < ||s||

Lemma: seq-tl-item
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[i:Top].  (seq-tl(s)[i] s[i 1])

Definition: seq-nil
seq-nil() ==  <0, ⋅>

Lemma: seq-nil_wf
[T:Type]. (seq-nil() ∈ sequence(T))

Lemma: seq-nil-len
||seq-nil()|| 0

Lemma: seq-settype
[T:Type]. ∀[P:T ⟶ ℙ]. ∀[s:sequence(T)].  s ∈ sequence({x:T| P[x]} supposing ∀i:ℕ||s||. (↓P[s[i]])

Lemma: sequence_subtype
[A,B:Type].  sequence(A) ⊆sequence(B) supposing A ⊆B

Definition: seq-add
seq-add(s;x) ==  let n,f in <1, λi.if i <then else fi >

Lemma: seq-add_wf
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[x:T].  (seq-add(s;x) ∈ sequence(T))

Lemma: seq-add-len
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[x:Top].  (||seq-add(s;x)|| ||s|| 1)

Lemma: seq-add-item
[T:Type]. ∀[s:sequence(T)]. ∀[x,i:Top].  (seq-add(s;x)[i] if i <||s|| then s[i] else fi )

Definition: sorted-seq
sorted-seq(x,y.R[x; y];s) ==  ∀i,j:ℕ||s||.  (i <  R[s[i]; s[j]])

Lemma: sorted-seq_wf
[T:Type]. ∀[R:T ⟶ T ⟶ ℙ]. ∀[s:sequence(T)].  (sorted-seq(x,y.R[x;y];s) ∈ ℙ)Home Index